Disclaimer

Deze website wordt beheerd door GV Maassluis, hierna te noemen als de vereniging. Bezoekt u deze website dan kan de vereniging gegevens van u verwerken. Het gaat om gegevens die u invult bij bijvoorbeeld een inschrijfformulier, een mail die u via de site verstuurt en dergelijke. De vereniging waarborgt en respecteert uw privacy in het kader van deze verwerkingen, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de verenigingsdoelstelling, uw persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens (Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op onze leden). Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

De informatie die de vereniging op deze website meldt zijn bedoeld als informatievoorziening voor nieuwe leden, huidige leden, hun ouders en andere belangstellenden.

We informeren op het gebied van informatie met betrekking tot de basiszaken van de vereniging, zoals contributie, onze lessen, evenementen van binnen én buiten de vereniging, wedstrijden en belangrijke informatie vanuit bestuur en/of commissies.

Wij vinden het belangrijk dat wij door onze informatie zoveel mogelijk kunnen laten zien wat er gaande is in de vereniging.

Wij informeren met de volgende middelen:

  1. Algemene informatie over de vereniging via tekst zoals te vinden op deze website.
  2. Illustraties via foto’s van evenementen die de vereniging organiseert. Denk hierbij aan evenementen, recreatie turnen voor jongens/meisjes/dames/heren, wedstrijd turnen voor jongens/meisjes/dames/heren, gym voor kinderen en de afdeling conditie.
  3. Illustraties via foto’s en tekst van evenementen die georganiseerd worden voor de leden van de vereniging. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, het jaarlijkse kamp en dergelijke.
  4.  Illustraties via foto’s en tekst ter promotie van de vereniging.
  5. Informatie vanuit leiding, commissies én bestuur.
  6. Informatie aangeleverd via de turnbond KNGU.
  7. Informatie aangeleverd door ‘derden’ voor activiteiten waaraan de vereniging mee doet. Denk hierbij vooral aan evenementen waarbij de vereniging financiële middelen kan binnenhalen, zoals; bij de Rabobank, de Grote Clubactie en/of andere acties.
  8. Onze jaarlijkse ledenvergadering.
  9. Via sociale media, zoals; Twitter, Facebook en dergelijke.
  10. Persberichten in de lokale krant en/of regionale dagbladen.

Gebruik van foto’s

De vereniging maakt gebruik van foto’s.

Waarom willen wij foto’s gebruiken via deze website en onze social media (Twitter, Facebook etc.)? Met foto’s geef je een snelle illustratie over bijvoorbeeld een evenement of gewonnen (wedstrijd)prijzen, maar ook hoe leuk onze verenigingsactiviteiten zijn (feest). Dit betekent dat wij op verschillende momenten foto’s kunnen nemen ter illustratie en informatie van onze website. Wij werken hierbij volgens de door de vereniging opgestelde huisregels. Ondanks dat wij uw privacy én dat van uw kinderen zo goed mogelijk met deze regels bewaken, kan het zijn dat u (om welke reden dan ook) liever niet heeft dat er foto’s van u of uw kinderen worden gebruikt. Uiteraard respecteert de vereniging deze keuze. U kunt via de leiding en/of bestuur schriftelijk of via mail uw bezwaar aangeven.

Zowel ouders, leden als belangstellenden kunnen foto’s aanleveren via de daarvoor bestemde kanalen zoals bestuur, leiding. De rechten van de foto’s liggen bij de vereniging.

Als u de vereniging een foto aanlevert geeft u ons daarmee automatisch het recht deze foto te allen tijde te gebruiken. Alléén wanneer in de foto een naamsvermelding wordt geplaatst, behoren de rechten aan de in de foto vermelde persoon en/of bedrijf.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de links op deze website bezocht worden.

Vragen

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met: secretariaat@gvmaassluis.nl

Wijzigingen Privacy Statement

De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u aan om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft

Top